Политика на поверителност

Предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (т. нар. GDPR, или Общ регламент относно защитата на данните) за предоставяне на услугите и дейностите по настоящия договор „КАРКАДЕ ЛМ” ЕООД, като администратор на лични данни ще извършва дейности по обработване и използване, включително съхраняване на лични данни на Клиентите– субектите на данни, предадени му доброволно от тях, като три имена, адрес, телефон за контакт, ел. поща и други. „КАРКАДЕ ЛМ” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред. “КАРКАДЕ ЛМ” ЕООД ще използва предоставените му лични данни, които Потребителят доброволно е предоставил в момента на поръчка. Всеки Потребител чрез приемане на настоящите условия и предоставяйки своите лични данни, дава съгласие за събиране и обработване на личните му данни за търговски цели. Клиентите разбират, че имат право на достъп до личните си данни, съхранявани от администратора на лични данни, и имат право да поискат промяна и актуализиране на личните им данни, право на възражение срещу обработването, право на ограничаване или блокиране на обработването, право „да бъдат забравени“ и др. под. Потребителите имат право да откажат да предоставят настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисия за защита на лични данни.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София, бул. „Иван Евстатиев Гешов“ №15,
тел.: 02/91-53-515, 02/91-53-519
Факс: 02/91-53-525
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: 02/980 25 24
Факс: 02/988 42 18
Имейл: info@kzp.bg
Уебсайт: www.kzp.bg

Може да се свържете с нас по един от следните начини:
Каркаде ЛМ ЕООД
София, ж.к Овча купел 1, бл 416
hello@totemkit.com

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top